Träfflista:

Varumärke - SVERIGES TELEVISION

Registreringsnummer
0353524
ID
275333
Lydelse SVERIGES TELEVISION
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-03-22
Ansökningsdatum 1998-12-18
Ansökningsnummer 199809607

ÄGARE

Sveriges Television Aktiebolag , SVERIGES TELEVISION AB , 105 10 Stockholm SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 Nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, vägning, mätning, signalering och livräddning; elektriska ackumulatorer; apparater för undervisning; övervakningskameror och -sensorer (ej för medicinskt bruk), larmapparater; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; magnetiska databärare; CD-rom skivor; grammofonskivor, CD-skivor, kassettband, exponerad film, tecknade filmer, videogram, videokassetter med inspelade tv-program; databehandlingsutrustningar och datorer; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

16 Papper, kartong; trycksaker inklusive böcker, tidningar och tidskrifter, tryckta publikationer; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); spelkort; almanackor; dekaler; vykort; trycktyper; klichéer, kartor, manualer.

35 Affärs- och företagsinformation, reklambyråverksamhet; radio- och TV- reklamverksamhet, häri inbegripit textpublicering; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av datoriserad information; marknadsföring via elekroniska media, uthyrning av annonsutrymmen; publicering av reklamtexter, PR-tjänster och opinionsundersökningar.

36 Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster, häri inbegripet finansiell information; monetära tjänster, häri inbegripet betal-TV-tjänster; datoriserade finanstjänster.

38 Datorstödd överföring av meddelanden och bilder, kommunikation via telefon och elekronisk post, information avseende telekommunikation, kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar, sändningar via globala nätverk, nyhetsbyråtjänster.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; bokförlagsverksamhet; musikförlagsverksamhet; textpublicering; information om undervisning, rekreation och nöjen; produktion av radio- och televisionsprogram; information om kulturella aktiviteter, undervisning/utbildningsprogram och sport- och idrottsaktiviteter i elektroniska media; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; filmproduktion.

42 Fotografering, nyhetsreportertjänster; licensiering av immaterialrätter; utformning, utveckling och underhåll (uppdatering) av datorprogramvaror samt tekniska konsulttjänster med anknytning till datorer och elektroniska media; uthyrning av datorer; leasing av åtkomstid till databaser; översättningsverksamhet; samhällsinformation i elekroniska media; produktion av websidor i syfte att visa samhällsinformation,kulturella aktiviteter, undervisning/utbildningsprogram och sport- och idrottsaktiviteter.

FÖRNYADE

regnr: 353524   idnr: 2784944   2022-03-22

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
275333 199809607 SVERIGES TELEVISION Förnyelse Registrera 2012-02-14