Träfflista:

Varumärke - SwedAmp

Registreringsnummer
0501725
ID
2704849
Lydelse SwedAmp
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2011-11-11
Ansökningsdatum 2011-07-31
Ansökningsnummer 201105907

ÄGARE

Jan Bang Bäckebolsängen 16, 422 54 Hisings Backa SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmäteri; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2704849 201105907 SwedAmp Registreringen publicerad 2011-11-11