Träfflista:

Varumärke - swelön

Registreringsnummer
0413408
ID
2533439
Lydelse swelön
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2010-10-15
Ansökningsdatum 2010-06-28
Ansökningsnummer 201005388

ÄGARE

Danske Lønsystemer A/S Gydevang 46, 3450 Allerød DK

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmäteri; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2533439 201005388 swelön Registreringen publicerad 2010-10-15