Träfflista:

Varumärke - SWEPOS

Registreringsnummer
0326990
ID
253244
Lydelse SWEPOS
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1998-05-15
Ansökningsdatum 1996-11-26
Ansökningsnummer 199611038

ÄGARE

Lantmäteriverket , LANTMÄTERIET , 801 82 GÄVLE SE
Ombud: Valea AB Box 7086, 103 87 Stockholm SE

KLASSER

38 Datorstödd överföring av meddelanden och bilder, kommunikationstjänster via datorterminaler; elektronisk post; sändning och överföring av faxmeddelanden; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändning; kommunikationer via datorer, telefon, telegram och satelliter; sändning av meddelanden; kommunikationstjänster avseende mobiltelefoner; nyhetsbyråer; personsökningstjänster (radio eller telefon); sändning av telegram; radio- och televisionssändning; telefontjänster; telegrafitjänster; telextjänster; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden.

42 Geologisk forskning, prospektering och undersökningar samt analyser vid exploatering av mark-, land- och sjöområden inklusive lantmäteri-, besiktnings- och inspektionstjänster; arkitektkonsultationer, landskapsarkitektur och arkitekturverksamhet; kartläggning och kart- och konstruktionsritning inom lantmäteri och infrastrukturområdet inkluderande kalibreringstjänster och flygfotografering medelst fotogrammetri; allmänna lantmäteritjänster; informationstjänster inom lantmäteri- och infrastrukturområdet; materialprovning; meteorologisk information och mätningar av meteorologiska områden till lands och till sjöss; besiktnings- och inspektionstjänster av fastighets-, lands- och markområden samt till sjöss; datorprogrammering och uppdatering av programvara inklusive utformning och konstruktion av datorprogramvara, leasing av åtkomsttid till databaser och uthyrning av datorprogramvara inom lantmäteriområdet; forsknings- och utvecklingstjänster avseende nya produkter inom lantmäteriområdet; fastighetsjuridiska tjänster; upplåtande och inrättande av gemensamma mark- och tomtanläggningar för fastigheter och fastighetsområden även servitut- och samfällighetsupplåtelse; avstyckning, bestämning, klyvning, reglering och sammanslagning av fastigheter och markarealer.

FÖRNYADE

regnr: 326990   idnr: 2193600   2018-05-15

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
253244 199611038 SWEPOS 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2008-05-02