GC GigaCom - solidinfo.se
Träfflista:

Varumärke - GC GigaCom

Registreringsnummer
0410378
ID
2471696
Lydelse GC GigaCom
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2010-04-09
Ansökningsdatum 2010-02-04
Ansökningsnummer 201000937

ÄGARE

GigaCom Holding Aktiebolag , GIGACOM HOLDING AB Säterigatan 23, 417 64 Göteborg SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmäteri; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

38 Telekommunikation.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2471696 201000937 GC GigaCom Registreringen publicerad 2010-04-09 270523