Träfflista:

Varumärke - Swärdenheim

Registreringsnummer
0406982
ID
2333189
Lydelse Swärdenheim
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-10-23
Ansökningsdatum 2009-02-16
Ansökningsnummer 200901241

ÄGARE

Joncheer Willem van den Swaerdenheem Handelsbolag , Joncheer Willem van den Swaerdenheem Kommanditbolag Artillerigatan 72 B, 4 tr, 115 30 Stockholm SE
Ombud: Carl Johan van den Swaerdenheem Artillerigatan 72 B, 4 tr, 115 30 Stockholm SE

KLASSER

5 Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

28 Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

36 Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

37 Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

38 Telekommunikation.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

43 Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

45 Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2333189 200901241 Swärdenheim Registreringen publicerad 2009-10-23