Träfflista:

Varumärke - SÄKER-KUND-ANSLUTNING

Registreringsnummer
0400315
ID
2240829
Lydelse SÄKER-KUND-ANSLUTNING
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-01-16
Ansökningsdatum 2008-05-02
Ansökningsnummer 200804252

ÄGARE

Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB , Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB Mått Johanssons väg 9, 633 46 Eskilstuna SE
Ombud: Bjerkéns Patentbyrå Kommanditbolag Box 1274, 801 37 Gävle SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2240829 200804252 SÄKER-KUND-ANSLUTNING Registreringen publicerad 2009-01-16