Träfflista:

Varumärke - swerea SWECAST

Registreringsnummer
0394599
ID
2144107
Lydelse swerea SWECAST
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2008-03-14
Ansökningsdatum 2007-10-19
Ansökningsnummer 200708732

ÄGARE

Swerea AB , Swerea AB Drottning Kristinas väg 48, 114 28 Stockholm SE
Ombud: setterwallsadvokatbyrå box1050, 10139stockholm SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning, apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; databehandlingsutrustningar, registrerade datormjukvaror, datorprogram (nerladdningsbara mjukvaror), registrerade datorprogram, datorer, exponerad film, avvägningsinstrument, jiggar (mätinstrument), apparater för jäsning (laboratorieapparater), kameror, loggar (mätinstrument), luftanalysapparater, lutningsmätare, lutningsvisare, materialprovningsinstrument och maskiner, trådar av metallegeringar (smälttråd), registrerade datormjukvaror, mätapparater, mätare, elektriska mätinstrument, elektriska mätredskap, planmätningsinstrument, videoband, videokassetter.

16 Papper, kartong samt produkter därav; trycksaker; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), tryckta blanketter, böcker, grafiska bilder, grafiska reproduktioner, grafiska tryckalster, handböcker (manualer), kataloger, mallar (pappersvaror), arkitektmodeller, nyhetsbrev, planritningar, prospekt, tryckta publikationer, lösbladspärmar, tidningar, tidskrifter, undervisningsmaterial (ej apparater), överföringsbilder (dekaler).

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration, konsultationer avseende personaladministration, affärsvärderingar, marknadsprisanalyser, spridning av annons- och reklammaterial, uppdatering av annons- och reklammaterial, annonsering, uthyrning av annonsutrymmen, anskaffande av tjänster på uppdrag av andra, assistans vid affärs- eller industriledning, assistans vid företagsledning, sammanställning och inmatning av information i databaser, systematisering av information i databaser, datakröningar i datafiler (för andra), varudemonstration, undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet, företagsinformation, professionella företagskonsultationer, konsultationer avseende företagsledning och organisation, företagsundersökningar, företagsutredningar, datoriserad registerhantering, assistans vid affärs- eller industriledning, marknadsstudier, rationaliseringsexperter, rådgivningstjänster för företagsledning.

36 Finansiell verksamhet; finansiella analyser, finansiella konsultationer, finansieringstjänster.

37 Reparationer; installation och reparation av elektrisk utrustning, information avseende reparation, information avseende konstruktion, anläggning och byggnation, konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster, installation, underhåll och reparation av maskiner, uthyrning av konstruktions- , anläggnings- och byggnadsutrustningar.

40 Behandling av ämnen och material: information avseende materialbehandling, metallbearbetning, metallgjutning, metallhärdning, metallplätering, textilbehandling.

41 Undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion; anordnande av utställningar för utbildningsändamål, arrangerande och hållande av konferenser, arrangerande och hållande av seminarier, utgivning av böcker, filmproduktion, handledning, utbildningsinformation, praktisk utbildning, publicering av texter (ej reklamtexter), upplåtande av elektroniska publikationer on-line (nedladdningsbara), undervisning, utbildningsakademier, utbildningsinformation, utbildningstjänster.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror; besiktnings- och inspektionstjänster, återhämtning av datainformation, forskning och utveckling (för tredje man), fysikvetenskapliga forskningstjänster, ingenjörstjänster, kalibrering (mätning), kemisk forskning, kemiska analyser, kemitjänster, konsultationer avseende miljövård, konstruktionsritning, kvalitetskontroll, materialprovning, forskning avseende mekanik, utformning av datorprogramvara, undervattensutforskning, tekniska projektstudier, teknisk forskning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2144107 200708732 swerea SWECAST Registreringen publicerad 2008-03-14 261107