Träfflista:

Varumärke - S1 Engineering By C. Sjoo

Registreringsnummer
0390326
ID
2086408
Lydelse S1 Engineering By C. Sjoo
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2007-07-20
Ansökningsdatum 2007-05-14
Ansökningsnummer 200704296

ÄGARE

Christer Sjöö Nygatan 5B, 647 30 Mariefred SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

14 Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2086408 200704296 S1 Engineering By C. Sjoo Registreringen publicerad 2007-07-20