Träfflista:

Varumärke - Saber

Registreringsnummer
0385230
ID
1887123
Lydelse Saber
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-12-01
Ansökningsdatum 2006-09-22
Ansökningsnummer 200607065

ÄGARE

KYAB Luleå AB , KYAB Sweden AB Studentvägen 74, 977 53 LULEÅ SE
Ombud: Kimmo Yliniemi Studentvägen 74, 977 53 LULEÅ SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; vetenskapliga apparater och instrument; apparater och instrument för mätning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1887123 200607065 Saber Avskriven, laga kraft 2008-12-10