Träfflista:

Varumärke - SWEGY

Registreringsnummer
0378914
ID
1767953
Lydelse SWEGY
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-02-24
Ansökningsdatum 2005-10-31
Ansökningsnummer 200508128

ÄGARE

SWEGY Norden AB , SWEGY Norden AB Gärdet, 461 91 Trollhättan SE

KLASSER

8 Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater.

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1767953 200508128 SWEGY Registreringen publicerad 2006-02-24