Träfflista:

Varumärke - SAGEM

Registreringsnummer
0249190
ID
176726
Lydelse SAGEM
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1993-05-21
Ansökningsdatum 1990-10-31
Ansökningsnummer 199009994

ÄGARE

Safran 2, boulevard du Général Martial Valin, FR-75017 PARIS FR
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

7 Maskiner och verktygsmaskiner, särskilt verktygsmaskiner för bearbetning av metaller och för tillverkning av kablar; maskiner för gruvor, speciellt skärmaskiner och transporteringsmaskiner, deras komponenter och reservdelar; anordningar och organ för lyftning, lagring och hantering för användning i gruvor; motorer (ej avseende framdrivning av landfordon); kraftöverföringskopplingar och -remmar; elmotorer samt hydraulmotorer (ej för landfordon); elektriska generatorer; jordbruksredskap (ej handverktyg); elektriska servomekanismer och deras komponenter, särskilt motorer, servomotorer, generatorer, synkgeneratorer; maskiner för tillverkning av kablar.

9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, topografiska, elektriska, elektroniska, fotografiska, kinematografiska, optiska mätkontroll- (övervaknings-) utrustningar och instrument; optisk apparatur för precisionsmätning, speciellt avståndsmätare och optiska instrument i form av sikten, gyrostabiliserade sikten och optisk landningapparatur för hangarfartyg; kikarsikten; kompasser; elektromagnetiska loggar; filmkameror; apparatur och utrustning för datakommunikation, innefattande apparatur och utrustning för kommunikation via datanätet av text, skrivtecken, bilder och ljud; tryckta kretsar, integrerade kretsar och hybridkretsar för reparation av datakommunikationsapparatur och -utrustning; apparatur för telefonnätverk; apparatur för satellitöverföring; mikrovågsutrustning; telefon- och telegrafisk multiplexutrustning; mark- och rymdnätverk; kabelnätverk; lokala nätverk; teminaler för telekommunikationsledningar; elektroniska kommuteringsinstrument; manöverutrustningar; abonnentväxlar, telefonkoncentratorer; apparater för ljud-, video- och dataöverföring och terminaler för sådana apparater; TV-apparater och -kameror; fjärrbehandlingsenheter, nämligen apparater för datafjärrbehandling; apparater och utrustning för informations- och databehandling; terminaler för fjärrdatabehandling och databehandling; minidatorer och mikrodatorer; apparatur för detektering och för korrigering av överföringsfel; modulatorer, demodulatorer, kodare, avkodare, signalanpassningsapparatur; signalomvandlare; modem; integrerade kodare, avkodare; apparater, utrustning och apparatur för datorer; datorterminaler; perifer utrustning för databehandlingssystem, inkluderande massminnen, särskilt skivminnen, magnetiska bubbelminnen; skrivare; styr- och kontrollutrustning för elektronisk post; terminaler för telex, teletext, telekopiering, fjärrdatabehandling, penninghanteringssystem, speciellt kontantuttagsterminaler, terminaler för kontorsbruk och för kontroll av dokument; radiotelefoner, telefonsvarare; inspelningsutrustning för telefoner; telefaxapparater; fotokopieringsmaskiner; program för behandling av information och data registrerade på bärare; talsyntes- och talidentifieringsapparater; upplösare, potentiometrar, hastighetsreducerare, elektriska transformatorer; strömlikriktare, elektriska och elektroniska svarta lådor, hjälpenheter för elektronisk styrning; elektroniska och optoelektroniska komponenter; kristaller för frekvensreferens; resistorer, kondensatorer, vågledare, ferritkärnor, halvledarkomponenter; bipolära transistorer, tyristorer; dioder, Zenerdioder, likriktare; dubbelriktade tyristorer; programmerbara logiska kretsar (PLA); infrarödkomponenter, optiska sändare; lasrar, laserdioder, halvledarlasrar; gaslasrar, optiska detektorer; halvledarkomponentreläer; styrkretsar; triggkretsar; omkopplingskretsar, deras komponenter och reservdelar; kablar, ledare och trådar, inkluderande elektriska kablar, telefonkablar, kablar för kommunal och interurban telekommunikation, kablar för fjärrsignalering, kablar för fjärrstyrning, koaxialkablar, kablar för transport av elenergi, optiska fiberkablar; optiska fibrer; kabelförbindningar för hopfogning av elektriska och optiska kablar; kabelöverdrag, kabelskyddsmantlar; tillbehör för kablar, nämligen övergångar för anslutningsdon, avledningar, änddelar och förankringsdelar, socklar, förlängningsledningar; anordningar för mätning av egenskaperna hos kablar; elektroniska enheter för elektriskt skydd och för mätning på elektriska kablar, i synnerhet kablar för hög och för mycket hög spänning; apparatur för fjärrkontroll, fjärrmätning, signalering och automatisk styrning; elektriska, elektroniska, optiska, termiska och akustiska apparater och delar till dessa; gyron och gyroskopiska enheter; accelerationsmätare; elektriska och elektroniska kontrollpaneler; tröghetsnavigeringsenheter, i synnerhet fastgjorda tröghetsenheter, eldledningsanordningar; digitala apparater för kartframställning; bankurvritare, elektroniska apparater för planering av förflyttningar av fordon, även för militära uppgifter; navigeringsapparatur; elektronisk apparatur för presentation av fordons position; testanordningar för elektroniska komponenter; apparatur för lokalisering via radioelektrisk transmission eller via satellit av samtliga typer av fordon; anordningar och elektronisk apparatur för fjärrstyrning, signalering och automatisk styrning av fordon, särskilt avsedda för flygplan, fartyg och missiler, deras komponenter och reservdelar; ombordbefintliga datorer; navigerings- och styrenheter som använder tröghetsfaktor eller satellitreferens för flygplan, u-båtar, fartyg och landfordon; automatiska fartygsburna styrenheter; fjärrstyrnings- och övervakningsenheter för missiler; elektrisk eller elektronisk utrustning och elektriska eller elektroniska anläggningar för övervakning och kontroll av motorer; elektriska eller elektroniska anläggningar för övervakning och kontroll av fordon; instrument för övervakning av flödesrör, speciellt pipelines för olja och gas; fjärrstyranordningar; radar, elektriska signalfyrar; elektronisk apparatur för lokalisering och avståndsbestämning; målsökarhuvuden; anordningar för IR- detektering; apparater för värmefotografering, teleskop; avståndsmätare; elektriska eller elektroniska anordningar för ljussignalering vid vägkorsningar och för trafikreglering; signalanordningar som använder glödlampor eller lysrör; informationsgivande ljussignaler för fotgängare; apparatur och instrument för övervakning, detektering, analysering och beräkning av trafiken samt centrala anläggningar för detta; signalapparatur för järnvägar; säkerhetsreläer; apparater för överföring av information mellan spår och rullande tåg i ett järnvägssystem; magnetflödesavkännare; elektromagnetiskt aktiverade omkopplare; tidsfördröjningsenheter; signalanläggningar för järnvägslok, industrier och gruvor; apparatur för detektering och för presentation av defekter och fel i telefonnätverk; interntelefoner; apparatur för optisk och akustisk signalering; programmerbara styrenheter; elektroniska instrument och utrustningar för instrumentbrädor; omborddatorer för fordon.

FÖRNYADE

regnr: 249190   idnr: 1435678   2013-05-21

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
176726 199009994 SAGEM RAD Registrera Licens 2009-08-14 270501