Träfflista:

Varumärke - Svenska kyrkan

Registreringsnummer
0379698
ID
1716953
Lydelse Svenska kyrkan
Beskrivning Märket får användas av TRossamfundet Svenska Kyrkan och dess registrerade organisatoriska delar eller efter överenskommelse med Trossamfundet Svenska Kyrkan.
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utföres med svart text och sköld i rött och guld.
Registreringsdatum 2006-03-31
Ansökningsdatum 2005-05-31
Ansökningsnummer 200503951

ÄGARE

Trossamfundet Svenska kyrkan , TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN , 751 70 UPPSALA SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografi er; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, anordnande av konferens, utgivningstjänster.

43 Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

45 Personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1716953 200503951 Svenska kyrkan Registreringen publicerad 2006-03-31 240113, 240912, 241301