Träfflista:

Varumärke - SAKTA

Registreringsnummer
0375683
ID
1696475
Lydelse SAKTA
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-10-21
Ansökningsdatum 2005-04-05
Ansökningsnummer 200502520

ÄGARE

Sakta AB , Robert Bell Holding AB Charlottenburgsvägen 8 C, 169 53 Solna SE
Ombud: Noréns Patentbyrå AB Box 10198, 100 55 Stockholm SE

KLASSER

8 Handdrivna verktyg och handredskap; bestick.

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, häri inbegripet reflexer för personligt bruk; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning, häri inbegripet apparater för stegräkning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

12 Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, häri inbegripet shoppingvagnar (kundvagnar).

21 Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); skohorn; borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; varor av glas, porslin och keramik (ej ingående i andra klasser).

25 Kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, häri inbegripet dubbar och broddar för skor.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1696475 200502520 SAKTA Registreringen publicerad 2005-10-21