Träfflista:

Varumärke - SAFTPRO

Registreringsnummer
0364072
ID
1450642
Lydelse SAFTPRO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2003-11-14
Ansökningsdatum 2003-06-26
Ansökningsnummer 200303895

ÄGARE

Saf-T-pro AB Vallda Säteri, 434 92 VALLDA SE
Ombud: Svenska Standardbolag Aktiebolag Box 292, 791 27 FALUN SE

KLASSER

5 Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; sårtvätt; ögontvätt; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; reflexbrickor för personligt bruk för att förhindra trafikolyckor; skyddsanordningar mot olyckor för personligt bruk; reflexselar för personligt bruk.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
1450642 200303895 SAFTPRO Registrerigen publicerad 2003-11-14 270503, 270521