Träfflista:

Varumärke - SAKATA INX

Registreringsnummer
0224154
ID
142904
Lydelse SAKATA INX
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1991-06-14
Ansökningsdatum 1987-12-22
Ansökningsnummer 198710231

ÄGARE

Sakata Inkusu Kabushiki gaisha 1-23-37, Edobori, Nishi-ku, OSAKA JP
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

2 Tryckfärg och trycksvärta.

9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för apparater med myntinkast; kassaapparater, räknemaskiner och databehandlingsutrustning, däri inbegripet elektroniska datorer samt därtill hörande kringutrustning; eldsläckningsapparatur.

FÖRNYADE

regnr: 224154   idnr: 373464   2021-06-14
regnr: 224154   idnr: 2685613   2021-06-14

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
142904 198710231 SAKATA INX 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2011-06-17 260401