Kontakta oss / Integritetspolicy

Integritetspolicy


Denna integritetspolicy beskriver hur Solid Media Group Sverige AB, org.nr 556850-6942,
(”Solid”), behandlar dina personuppgifter. Solid kommer i alla lägen se till att personuppgifter
behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina
personuppgifter.
 
1 VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Solid är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan
behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
 
2 VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?
Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:
 Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.
 Loginanvändare, dvs. den privatperson som innehar ett konto på vår webbplats.
 Kunder, dvs. den privatperson som själv är kund eller är företrädare för våra
befintliga och framtida kunder som köper eller ställer frågor om våra produkter
eller tjänster.
 Förfrågningsbesökare, dvs. den privatperson som vid besök på vår webbplats gör
en förfrågan via formulär eller skickar e-post.
 
3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
3.1 För dig som är besökare
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:
 IP-nummer och information om din användning av Solids webbplats.
3.2 För dig som är loginanvändare
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som loginanvändare:
 Namn,
 E-postadress,
 IP-nummer och information om din användning av vår webbplats, samt
 Köphistorik.
3.3 För dig som är kund
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund:
 Namn,
 E-postadress,
 IP-nummer och information om din användning av vår webbplats, samt
 Köphistorik.
3.4 För dig som är förfrågningsbesökare
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som förfrågningsbesökare:
 Namn,
 IP-nummer och information om din användning av vår webbplats.
 
4 VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?
4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som loginanvändare eller kund inhämtar
och behandlar Solid personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår
behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal
med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar
dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i
övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller
kontaktperson för en organisation som är loginanvändare eller kund till Solid är den
lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning,
dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse
av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar
dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot
organisationen.
4.2 Solid inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på
vår webbplats, loginanvändare, kund eller förfrågningsbesökare i syfte att
kvalitetssäkra vår verksamhet, att svara på förfrågningar vida kundtjänst, att kontakta
dig i övrigt och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma
att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat
nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden
är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla
vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som
vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina
personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din
personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen
medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av
personuppgifter för direktmarknadsföring.
4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Solid har en rättslig
förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av Solids bokföringsskyldighet eller andra
skyldigheter som åvilar oss enligt lag.
 
5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
5.1 Solid lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med
behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade
personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.
5.2 Solid sparar uppgifter om dig som loginanvändare eller kund så länge det finns ett
aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Solid personuppgifterna så
länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Solid
kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland
annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav,
hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Solid som ej härrör från något
avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Solid tror kan
vara av intresse för dig.
5.3 Solid sparar uppgifter om dig förfrågningsbesökare tills du invänt mot behandlingen av
dina personuppgifter eller i högst 24 månader efter att Solid besvarat din förfrågan.
Invänder du mot behandlingen raderar Solid dina personuppgifter snarast möjligt.
5.4 Solid sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot
behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 24 månader efter att du senast var
inne på Solids webbplats. Invänder du mot behandlingen raderar Solid dina
personuppgifter snarast möjligt.
 
6 VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?
6.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det
kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer,
verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina
personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med
anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt
när det krävs för uppfyllelse av ett för Solids berättigat intressen. Solid förblir alltjämt
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part
beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt,
med Solid gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Solids personuppgiftsbiträde.
 
7 VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
7.1 Solid kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/EES.
 
8 COOKIES
8.1 När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som
sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att
förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka
sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten,
medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.
8.2 Solid använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare,
vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår
webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.
8.3 Solid använder sig även av tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner
för att vi ska kunna tillhandhålla marknadsföring på andra webbplatser eller
mediekanaler till dig.
8.4 Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om
du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att
blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.
 
9 PROFILERING
Solid kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du
använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av,
uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig.
Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering.
Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller
fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig
lagstiftning.
 
10 VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?
10.1 Rätt till tillgång
Du har rätt att vända dig till Solid i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära
tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland
annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Solid
kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på
de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Solid komma att ta
ut en administrationsavgift.
10.2 Rätt till rättelse och begränsning
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa
förutsättningar begränsade. Om du anser att Solid behandlar personuppgifter om dig
som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller
kompletterade.
10.3 Rätt till radering
Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är
nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och
detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi
inte kan radera dina personuppgifter.
10.4 Rätt att invända
Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina
personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av
intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot
behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.
10.5 Rätt till dataportabilitet
Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Solid
som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det
är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.
10.6 Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta
oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12 . Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår
personuppgiftsbehandling till:
Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till
Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
 
11 ÄNDRINGAR AV POLICYN
Solid förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella
ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad
som anges i policyn, kommer Solid informera om detta på lämpligt sätt.
 
12 KONTAKTA SOLID
12.1 Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Solid
 avseende personuppgiftshantering på vår epost:
info@solidinfo.se