Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Summa tillgångar

Summan av anläggnings- och omsättningstillgångar det vill säga värdet enligt företagets redovisning av det som företaget äger. Kallas också för balansomslutning.
   
I redovisningen värderas tillgångarna enligt god redovisningssed. Detta innebär oftast att värdet baseras på företagets anskaffningsutgift. Tillgångar med bestående värden och som anskaffats för länge sedan har inte sällan ett högre marknadsvärde än det bokförda värdet. Det är därför vanskligt att jämföra redovisade värden i olika företag även inom samma bransch, då tillgångarna kan ha olika genomsnittlig ålder. Börsföretag (företag som redovisar enligt IFRS) redovisar  i större utsträckning aktuella marknadsvärden.  Detta ger, åtminstone i teorin, bättre underlag för jämförelser mellan företag med liknande verksamhet. Däremot är det svårare att jämföra med företag som redovisar enligt svenska lokala regler.