Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Summa långfristiga skulder

Skulder som ska betalas senare än ett år från balansdagen.

Börsbolag (företag som redovisar enligt IFRS) klassificerar skulder som är hänförliga till den normala verksamhetscykeln som kortfristiga även om de förfaller senare än ett åt efter balansdagen.