Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Summa kortfristiga skulder

Skulder som ska betala inom ett år från balansdagen

Börsbolag (företag som redovisar enligt IFRS) klassificerar skulder som är hänförliga till den normala verksamhetscykeln som kortfristiga även om de förfaller senare än ett åt efter balansdagen.