Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Summa eget kapital

Saldot av summa tillgångar minus skulder och obeskattade reserver.

Enligt svenska regler redovisas det egna kapitalet i komponenterna aktiekapital, bundna reserver (specificerade) och fritt eget kapital (främst årets resultat och balanserat resultat). Detta är en juridiskt definierad indelning som syftar till att skydda bolagets fordringsägare genom att garantera att tillgångarna räcker till för att betala skulderna.

Börsbolag (företag som redovisar enligt IFRS) redovisar i koncernredovisningen det egna kapitalet enligt en företagsekonomiskt betingad indelning i aktiekapital, övrigt tillskjutet eget kapital, balanserad vinst och reserver.