Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Summa bundet eget kapital

Den del av det egna kapitalet som inte utan vidare kan delas ut till aktieägarna. Aktiekapitalet är en del av det bundna kapitalet. Eget kapital som inte är bundet kallas fritt eget kapital. Ju högre det egna kapitalet är, desto större förluster kan bolaget klara av utan att tvingas till
   
Förutom aktiekapital består bundet eget kapital i ett aktiebolag (som inte är bank eller försäkringsbolag) av reservfond och eventuell uppskrivningsfond. I en koncernredovisning kan ytterligare komponenter ingå. Indelningen i bundet och fritt eget kapital följer av svensk lag. Börsbolag (företag som redovisar enligt IFRS) redovisar i sin koncernredovisning inte det egna kapitalet uppdelat i bundet respektive fritt utan i tillskjutet kapital, balanserad vinst och reserver.