Funktionärer / Styrelse / Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant

En styrelse är ett ledningsorgan som enligt lag skall finnas i bl.a. aktiebolag och ekonomiska föreningar. Regler för styrelsens sammansättning och uppgifter och för hur den skall fungera finns i aktiebolagslagen (2005:551) och i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Även i ideella föreningar och andra slag av sammanslutningar finns det normalt styrelser.

Mer om styrelse.