Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Soliditet

Eget kapital samt obeskattade reserver minus uppskjuten skatteskuld i procent av balansomslutningen (summa skulder och eget kapital). Visar företagets uthållighet vid framtida förlust. Vad som är en tillräcklig soliditet beror på verksamhetens art men 25 – 35 % brukar anses som bra.
   
Soliditetsmåttet tar inte hänsyn till att den uppskjutna skatten i obeskattade reserver inte behöver betalas till den del som obeskattade reserver motsvaras av framtida förluster.