Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / SNI-koder

SNI - Svensk Näringsgrensindelning

Den 4 Juli 2008 övergick 121.nu från SNI-2002 till SNI-2007.
De nya SNI 2007 koderna infördes i SCB:s företagsdatabas vid årsskiftet 2007/2008 och används vid all näringsgrenskodning i databasen från 2008 (av Skattemyndigheten från 071210).
SNI 2007 ersätter SNI 2002 i sin helhet. I praktiken har uppdateringen inneburit att vissa koder har tagits bort, nya koder har tillkommit, koder har slagits ihop och vissa koder har delats på sig m.m.

Vad är SNI?
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2 som fastställdes den 20 december 2006 av EU och finns publicerad i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006.
SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs.
Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). En branschkod enligt SNI består av fem siffror, av vilka de fyra första måste överensstämma med Nace.
Den femte siffran i SNI används för att kunna göra egna nationella indelningar.

Bakgrundsfakta
Arbetet med att ta fram en ny NACE är ett resultat av många års omfattande internationellt arbete för att förändra klassificeringar för aktiviteter och produkter.
Revisionerna av EU-klassifikationerna Nace (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) och CPA (Classification of Products by Activity) leds av Eurostat,
med deltagande från EU:s medlemsländer, under namnet Operation 2007.

Revideringsarbetet görs gemensamt med alla viktiga internationella klassifikationer. Utöver NACE och CPA kan särskilt nämnas Isic som är den
internationella näringsgrensindelningen (fastställs av FN) som Nace bygger på. Innehållsbeskrivningar på engelska för Nace rev. 2 finns att tillgå på Eurostats webbplats: Operation 2007.

Under hösten 2005 och 2006 kontaktade och informerade SCB myndigheter och branschorganisationer samt samlade in synpunkter för en reviderad SNI 2007.

Varför sker förändringen? Varför införs nya SNI-koder?
SNI 2007 har som bas EU:s reviderade näringsgrensstandard, NACE Rev.2. Revisionen av NACE har varit samordnad med en samtidig revision av FN:s näringsgrensindelning, ISIC Rev.4.
SNI 2007 uppfyller de krav som EUs NACE-förordning ställer på medlemsstaternas näringsgrensindelningar. Förändringar i nya NACE respektive SNI 2007 har gjorts utifrån behovet
att anpassa sig till omvärlden, bl a till följd av förändringarna inom bl.a. informations- och kommunikationsteknologin. Syftet är få en ny NACE och SNI struktur som på ett bättre sätt speglar näringslivet idag.

Kan jag som företagare ändra min SNI-kod i 121.nu?
Om du vill ändra SNI-koden eller annan uppgift på registreringsbeviset kan du som har e-legitimation göra detta via www.foretagsregistrering.se.

Du kan också skicka in en skriftlig ansökan/anmälan till Skatteverket antingen genom att fylla i baksidan av registreringsbeviset (efter att först ha rivit av F-skatte-beviset) eller fylla i blanketten SKV 4639.

Ansökan/anmälan om ändring kan inte göras via telefon till Skatteupplysningen eller växeln.

Blanketten Ansökan/Anmälan - Avregistrering/ändring av upppgifter (SKV 4639)

Ansökan/Anmälan sänds till:

Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 4600
839 86 Östersund