Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / S:a omsättningstillgångar

Alla andra tillgångar än anläggningstillgångar (t.ex. varulager, kundfordringar och banktillgodohavanden)
   
Börsföretag (företag som redovisar enligt IFRS) har en något avvikande avgränsning mellan anläggnings- respektive omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar är alla sådana tillgångar som omsätts i den normala affärscykeln, exempelvis även förskott till leverantörer eller kundfordringar med längre löptid än ett år. Anläggningstillgångar är alla tillgångar som inte klassificeras som omsättningstillgångar.