Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / S:a obeskattade reserver

Skattereglerna ger vissa möjligheter att skjuta upp skatten på företagets vinst. Obeskattade reserver är det ackumulerade värdet av ännu ej beskattade vinster.
   
Obeskattade reserver är ett skattemässigt begrepp och redovisas eftersom beskattningen i Sverige är kopplad till det redovisade resultatet enligt företagets bokföring och redovisning. Exempel på obeskattade reserver är ackumulerade överavskrivningar och periodiseringsfonder.
   

När en obeskattad reserv tas bort (återförs) ökar det skattepliktiga resultatet och skatteskulden måste betalas. Om detta sker under ett år då företaget gör förlust behöver inte upplösningen leda till någon skattebetalning.

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv består en obeskattad reserv av en skatteskuld (för närvarande 26,3%) och (bundet) eget kapital. I koncernredovisning redovisas inte obeskattade reserver utan fördelas på dessa komponenter. Börsbolag (företag som redovisar enligt IFRS) redovisar i koncernredovisningen eget kapitaldelen av obeskattade reserver som balanserad vinst.