Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / S:a kortfristiga fordringar

Fordringar som förfaller inom ett år, t.ex. kundfordringar.