Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / S:a eget kapital och skulder

Samma belopp som summa tillgångar (eget kapital är ett saldo av tillgångar minus skulder och obeskattade reserver). Kallas också balansomslutning.