Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / S:a anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda att stadigvarande innehas eller brukas i verksamheten (t.ex. byggnader och maskiner) men också kundfordringar och förskott som förefaller senare än efter ett år.
   
Börsföretag (företag som redovisar enligt IFRS) har en något avvikande avgränsning mellan anläggnings- respektive omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar är alla sådana tillgångar som omsätts i den normala affärscykeln, exempelvis även förskott till leverantörer eller kundfordringar med längre löptid än ett år. Anläggningstillgångar är alla tillgångar som inte klassificeras som omsättningstillgångar.