Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Rörelseresultat

Nettoomsättning minskad med dels alla kostnader direkt relaterade till sålda varor och tjänster dels periodens övriga intäkter och kostnader för material, personal, hyror, av- och nedskrivningar med mera men inte finansiella poster (t.ex. räntor) och inkomstskatter.