Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Resultaträkning

Resultaträkningen visar hur mycket företaget fått in och förbrukat uttryckt i kronor under redovisningsperioden till följd av transaktioner med omgivningen (kunder, leverantörer, anställda och staten, men inte med ägare)

Börsföretag (företag som redovisar enligt IFRS) har en något avvikande uppställning där ”Övrigt totalresultat” redovisas skiljt från rörelsens resultat. Poster under denna rubrik är bland annat valutakursvinster och förluster vid omräkning av utländska dotterbolag samt vinster och förluster vid omvärdering av vissa finansiella instrument.