Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Resultat efter finansnetto

Rörelseresultat ökat med ränteintäkter, mottagna utdelningar och andra finansiella intäkter samt minskat med räntekostnader och liknande kostnader för finansiering.