Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Organisationsnummer

Organisationsnummer / Personnummer

Tips! använd organisationsnummer för att hitta företag när du söker på solidinfo.se.
På solidinfo.se visas även aktiebolags organisationsnummer offentligt.

För att se fullständigt organisationsnummer/personnummer på övriga bolagsformer som tex. enskild näringsidkare så behöver du vara inloggad. Ett konto på skapar du här, det är helt gratis.


Personnumret är en unik och enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer. Motsvarande identitetsbeteckning för myndigheter, företag m.fl. organisationer (i regel s.k. juridiska personer) kallas organisationsnummer. Organisationsnummer infördes år 1975 genom lagen (SFS 1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. enligt nedan.

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bl.a. för att underlätta det allt större informationsutbytet mellan olika företag och mellan företag och myndigheter.

Lagbestämmelser
Bestämmelser om organisationsnummer finns i lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (SFS 1974:174 och senaste ändring SFS 2006:600). Enligt denna lag ska organisationsnummer fastställas för:

- aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk för- ening och samfällighetsförening
- erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn
- kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner, och
- registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar.

Organisationsnummer ska vidare fastställas för annan juridisk person om den juridiska personen eller statlig myndighet så begär. Detta gäller även enkla bolag, partrederier och utländska företags filialer.

Skatteverket är tillsynsmyndighet och för register över tilldelade organisationsnummer. Beslut om tilldelat organisationsnummer överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Konstruktion av organisationsnummer
Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra. Tilldelat organisationsnummer ska vara bestående och unikt, d.v.s. numret följer den juridiska personen under hela dess existens och två identiska nummer förekommer inte. Utöver organisationsnumret åsätts en tvåsiffrig kod som anger juridisk form.

Gruppnumret i kombination med den särskilda koden för juridisk form anger den nuvarande klassi-ficeringen för juridiska personer m.fl. som används för taxerings- och avgiftsändamål.

Siffra    1  2  3  4  5  6       7  8  9  10
Anger   G  0  0  0  0  0  -   0  0  0   K

G = Gruppnummer
0 = Ordningsnummer
K = Kontrollsiffra


Observera att koden för juridisk form inte ingår i ett organisationsnummer. Man kan således inte utläsa den juridiska formen av enbart organisationsnumret.

Den första siffran i organisationsnumret anger vilken grupp av bolagsformer som den juridiska personen tillhör.

 

 

Inledande siffraBolagsform
2 Stat, landsting eller kommun
5 Aktiebolag
7 Ekonomisk förening
8 Stiftelse eller ideell förening
9 Handelsbolag, kommanditbolag

12 siffror organisationsnummer/personnumer:
För juridisk person: 16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror)
För fysisk person: sekelsiffror 18, 19 el. 20 + personnummer (10 siffror)

Vilka myndigheter tilldelar organisationsnummer?
Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register. De nummertilldelande
myndigheterna framgår av följande uppställning:

Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetslöshetskassor.

Bolagsverket
Aktiebolag
Bostadsrättsföreningar
EEIG, Europeisk ekonomisk intressegruppering
Ekonomiska föreningar
Europabolag
Europakooperativ
Kooperativa Hyresrättsföreningar
Handelsbolag
Kommanditbolag
Utländska företags filialer
Bankaktiebolag
Försäkringsaktiebolag
Sparbanker
Medlemsbanker
Bankfilial
Utländska bankers filialer
Ömsesidiga försäkringsbolag

Finansinspektionen
Understödsföreningar

Kammarkollegiet
Registrerat trossamfund
Svenska kyrkan

Lantmäteriet
Samfällighetsföreningar
Vägföreningar

Länsstyrelsen
Vattenförbund.

Skatteverket
Oskiftade dödsbon
Stiftelser
Familjestiftelser
Övriga Stiftelser
Ideella föreningar
Enkla bolag
Värdepappersfonder 
Partrederier

Statistiska centralbyrån
Allmänna försäkringskassor
Hypoteksföreningar
Kommunalförbund
Landsting
Offentliga korporationer och anstalter
Kommuner
Regionala statliga myndigheter
Statliga myndigheter

Register över organisationsnummer
Skatteverket för ett centralt register över samtliga tilldelade organisationsnummer i hela landet.
Förfrågningar om vem som har eller har haft visst organisationsnummer kan göras hos Skatteverket. Organisationsnummer på alla aktiva företag som omsätter minst 300kkr kan du hitta direkt genom att söka organisationsnumret i solidinfo.se. 

Om det gäller en juridisk person som avregistrerats för mer än sju år sedan görs förfrågan hos Skatteverket, Applikationsstödsenheten, postadress 171 94 Solna, telefonnummer 08-764 80 00.

Om du önskar bevis om tilldelat organisationsnummer:
Kontakta SCB på telefon: 019-17 63 94 eller 019-17 63 23 eller via e-post: foretag@scb.se

Solidinfo.se listar samtliga svenska organisationsnummer för juridiska personer: kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideélla föreningar, stiftelser, trossamfund och enskilda näringsidkare. För att hitta organisationsnummer med hjälp av solidinfo.se kan du följa den angivna länken.