Hjälpavsnitt Företagsregister / Myndighetstransaktioner

Myndighetstransaktioner

121.nu:s transaktionsdatabas innehåller 90-95 procent av statens inköp av varor och tjänster från utomstatliga leverantörer. Uppgifter hämtas in från c:a 70-tal myndigheter, vilket ger en täckning på hela 90-95 procent av de statliga bokförda utgifter som avser köp av varor och tjänster. Databasen visar uppgifter, ner på transaktionsnivå, om vilka företag som staten anlitar och köper av.

Vad har du som användare för nytta av myndighetsdatabasen?
- Följ upp befintliga ramavtal och teckna nya ramavtal samt ge underlag för rationell upphandling för enskilda myndigheter.
- Jämför analyser av inköp inom staten.
- Bevaka statens fordringar avseende skatter och socialavgifter.
- Kvalitetssäkra statsredovisningsdata.
- Myndighetsvis redovisningsrevision.
- Effektivitetsrevision.

Vad innehåller uppgifterna?
- Vilken myndighet och eventuell del av myndighet som anskaffningen avser.
- Leverantör (identifieras via organisationsnummer eller bank- eller postgironummer).
- S-koden för anskaffningen i fråga.
- Bokföringsdatum.

Myndigheternas rapportering till statsredovisningen regleras i förordning (2000:606) om myndigheternas bokföring.

Myndighetsförordningen (2007:515)
3 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.