Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Företagsformer

Företagsformer och juridisk form

Juridisk form
Juridisk form, som Skatteverket ansvarar för, beskriver med en tvåsiffrig kod den bolagsform som företaget har.
Informationen finns på företag.

Följande företagsformer finns:
Fysiska personer
Statliga enheter
Enkla bolag
Kommuner
Partrederier
Kommunalförbund
Värdepappersfonder
Landsting
Handelsbolag, kommanditbolag
Allmänna försäkringskassor
Bankaktiebolag
Offentliga korporationer och anstalter
Försäkringsaktiebolag
Hypoteksföreningar
Europabolag (SE)
Regionala statliga myndigheter
Övriga aktiebolag
Oskiftade dödsbon
Ekonomiska föreningar
Ömsesidiga försäkringsbolag
Bostadsrätts- och bostadsföreningar
Sparbanker
Kooperativa hyresrättsföreningar
Understödsföreningar
Ideella föreningar
Arbetslöshetskassor
Samfälligheter
Utländska juridiska personer
Registrerade trossamfund
Övriga svenska juridiska personer
Familjestiftelser
Juridisk form ej utredd
Övriga stiftelser och fonder