Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Beviljad checkräkningskredit

Den del som företaget hittills nyttjat av beviljad kredit och som redovisas som skuld i balansräkningen.