Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Årets resultat

Resultat efter finansnetto minskat eller ökat med eventuella förändringar i obeskattade reserver (bokslutsdispositioner) samt inkomstskatter, i utomordentligt sällsynta fall också extraordinära intäkter och kostnader.
   
Extraordinära intäkter och kostnader ska i princip inte förekomma i den löpande verksamheten. Exempel på händelser som kan ge upphov till sådana poster är jordbävningar eller förluster vid nationaliseringar.