Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Antal anställda

Antal anställda

Siffran visar bolagets medelvärdet vid minst två representativa mättillfällen av antalet heltidstjänster. Kan alternativt beräknas genom att antal arbetade timmar (ej övertid) divideras med normal årsarbetstid.

Variabeln antal anställda från SCB är dock sekretesskyddad och anges därför endast i storleksklasser.
Variabeln finns på både företag och arbetsställe.

0Uppgift saknas
10 anställda
21 - 4 anställda
35 - 9 anställda
410 - 19 anställda
520 - 49 anställda
650 - 99 anställda
7100 - 199 anställda
8200 - 499 anställda
9500 - 999 anställda
101 000 - 1 499 anställda
111 500 - 1 999 anställda
122 000 - 2 999 anställda
133 000 - 3 999 anställda
144 000 - 4 999 anställda
155 000 - 9 999 anställda
1610 000 - anställda

För företag med flera arbetsställen kontrolleras storleksklass via enkäter. För företag med ett arbetsställe kommer uppgifterna, i de flesta fall, från redovisade kontrolluppgifter.

Som anställda räknas personer:
- för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
- som för närvarande är anställda
- för vilka utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2006 är 39 700 kr)
- som är vikarier längre tid än tre månader

Som anställda räknas ej personer:
- med lönebidragsanställning, säsongsanställning etc.
- som är långtidstjänstlediga eller långtidssjukskrivna vid undersökningstillfället (tre månader eller längre)
- som är vikarier kortare tid än tre månader