Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Aktiekapital

Det belopp som är registrerat hos Bolagsverket. När ett bolag startas tillskjuter aktieägarna aktiekapitalet. Aktiekapitalet fungerar som ett skydd för bolagets fordringsägare. Om bolaget har ansamlade förluster som medför att det egna kapitalet (tillgångar minus skulder) är mindre än halva det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen vidta särskilda åtgärder för att inte bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder.
   
Lägsta tillåtna aktiekapital är 50 000 kronor. Det är möjligt att öka aktiekapitalet genom att ägarna skjuter till ytterligare kapital genom nyemission. Detta kan ske med kontanter eller annan egendom (apportemission). Aktiekapitalet kan också ökas genom bokföringstransaktion där balanserad vinst minskas och aktiekapitalet ökas (fondemission). Aktiekapitalet kan minskas antingen genom betalning till aktieägarna eller som en bokföringsåtgärd, exempelvis för att täcka en ansamlad förlust. Minskning av aktiekapitalet genom betalning till aktieägare kräver särskilt tillstånd.