Zensum AB - Ekonomi - solidinfo.se

Zensum AB

Orgnr: 556953-5742
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 32 650 37 163 18 705
Rörelseresultat - 2 406 - 1 039 637
Resultat efter finansnetto - 2 443 - 1 128 617
Resultat före skatt - - -
Årets resultat - 2 415 - 1 141 401
Balansräkning (TKR) 2016-12 2016-04 2015-04
Tillgångar
Varulager m.m. - - -
S:a anläggningstillgångar 993 814 764
S:a kortfristiga fordringar - - -
S:a omsättningstillgångar 8 140 7 285 4 706
S:a tillgångar 9 134 8 099 5 470
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 120 120 60
S:a bundet eget kapital - - -
S:a eget kapital 466 2 880 1 461
S:a obeskattade reserver - 29 16
S:a avsättningar - - -
S:a långfristiga skulder 1 320 120 176
S:a kortfristiga skulder 7 348 5 070 3 817
S:a eget kapital och skulder 9 134 8 099 5 470
Nyckeltal 2016-12 2016-04 2015-04
Kassalikviditet % 110,78 % 143,69 % 123,29 %
Vinstmarginal % -7,37 % -2,80 % 3,41 %
Soliditet % 5,10 % 35,82 % 26,92 %
Noter (TKR) 2016-12 2016-04 2015-04
Antal anställda 102 132 61
Löner till styrelse och VD - - -
Varav tantiem/bonus - - -
Löner till övriga - 22 558 9 832
Varav resultatlön - - -
Sociala kostnader - 5 494 1 497
Utdelning till aktieägare - - 300
Beviljad checkräkningskredit 2000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 1181 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 119 700 SEK
Lägsta belopp 54 000 SEK
Högsta belopp 216 000 SEK
Antal aktier 1 197
Lägsta antal 540
Högsta antal 2 160

Aktieinfo

Preferens aktier och stamsktier kan ges ut till högst det antal
som motsvarar bolagets hela aktiekapital.
Aktieslag Antal Röstvärde
PREF 540 1/10
STAM 657 1
Kapitalförändringar Belopp Summa
479464/2013 - 2014-01-17 13:50:27 - Nyemmission 4 000 SEK SEK
15266/2014 - 2014-01-20 14:56:01 - Nyemmission 6 000 SEK SEK
2615/2016 - 2016-01-22 10:22:34 - Nyemmission 59 700 SEK 119 700 SEK