Zensum AB

Orgnr: 556953-5742
Årsredovisning inkommen 2019-05-10 väntar på Bolagsverkets godkännande.
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 81 529 32 650 37 163 18 705
Rörelseresultat 31 361 - 2 406 - 1 039 637
Resultat efter finansnetto 31 338 - 2 443 - 1 128 617
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 25 016 - 2 415 - 1 141 401
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 1 113 993 814 764
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 37 652 8 140 7 285 4 706
S:a tillgångar 38 765 9 134 8 099 5 470
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 120 120 120 60
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 25 482 466 2 880 1 461
S:a obeskattade reserver - - 29 16
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - 1 320 120 176
S:a kortfristiga skulder 13 283 7 348 5 070 3 817
S:a eget kapital och skulder 38 765 9 134 8 099 5 470
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Kassalikviditet % 283,46 % 110,78 % 143,69 % 123,29 %
Vinstmarginal % 38,49 % -7,37 % -2,80 % 3,41 %
Soliditet % 65,73 % 5,10 % 35,82 % 26,92 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Antal anställda 75 102 132 61
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 22 558 9 832
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 5 494 1 497
Utdelning till aktieägare 10 000 - - 300
Beviljad checkräkningskredit 2000 2000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 1181 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 65 700 SEK
Lägsta belopp 540 000 000 00S
Högsta belopp - 000
Antal aktier -
Lägsta antal 65 700 000 000 000 000
Högsta antal 54 000 000 000 000 000

Aktieinfo

Preferens aktier och stamsktier kan ges ut till högst det antal
som motsvarar bolagets hela aktiekapital.
Aktieslag Antal Röstvärde
PREF 1/10
STAM 657 1
Kapitalförändringar Belopp Summa
479464/2013 - 2014-01-17 13:50:27 - Nyemmission 4 000 SEK SEK
15266/2014 - 2014-01-20 14:56:01 - Nyemmission 6 000 SEK SEK
2615/2016 - 2016-01-22 10:22:34 - Nyemmission 59 700 SEK SEK
257119/2018 - 2018-06-18 10:18:58 - Minskning 54 000 SEK 65 700 SEK