UC AB

Orgnr: 556137-5113
Årsredovisning 2018-01-01 till 2018-12-31 finns att ladda ner här
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2015-12
Nettoomsättning 716 572 676 776 641 721 641 721
Rörelseresultat 45 163 77 072 84 958 84 958
Resultat efter finansnetto 45 501 76 814 84 947 84 947
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 34 090 57 407 63 458 63 458
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2015-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 15 272 28 085 29 685 29 684
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 295 509 249 378 244 485 244 485
S:a tillgångar 310 781 277 464 274 170 274 170
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 151 757 137 667 157 464 157 464
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar 65 - 1 378 1 378
S:a långfristiga skulder 4 241 3 689 - -
S:a kortfristiga skulder 154 718 136 108 115 328 115 328
S:a eget kapital och skulder 310 781 277 464 274 170 274 170
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2015-12
Kassalikviditet % 191,00 % 183,22 % 211,99 % 211,99 %
Vinstmarginal % 6,37 % 11,40 % 13,28 % 13,28 %
Soliditet % 48,83 % 49,62 % 57,43 % 57,43 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2015-12
Antal anställda 321 301 154 284
Löner till styrelse och VD 7 373 6 453 64 334 6 434
Varav tantiem/bonus 825 939 1 035 1 035
Löner till övriga 161 134 151 011 146 650 146 650
Varav resultatlön - 2 363 3 925 3 925
Sociala kostnader 83 585 85 241 84 144 84 144
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Skuldebrev

Bemyndigande