Tornedalens Ur, Guld och Silver ABÄven kallat Tornedalens Ur Guld och Silver AB

Orgnr: 556753-0398
Resultaträkning (TKR) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 1 990 2 088 2 463 2 808
Rörelseresultat 31 53 - 131 217
Resultat efter finansnetto - 29 - 17 - 196 131
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 29 - 17 - 162 70
Balansräkning (TKR) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Varulager m.m. 1 157 1 234 1 396 1 355
S:a anläggningstillgångar - - - 3
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 1 241 1 481 1 504 1 452
S:a tillgångar 1 241 1 481 1 504 1 455
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital - - - 100
S:a eget kapital 57 86 104 265
S:a obeskattade reserver - - - 34
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 432 634 620 716
S:a kortfristiga skulder 752 761 780 439
S:a eget kapital och skulder 1 241 1 481 1 504 1 455
Nyckeltal 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Kassalikviditet % 11,17 % 32,46 % 13,85 % 22,10 %
Vinstmarginal % 1,56 % 2,54 % -5,32 % 7,73 %
Soliditet % 4,59 % 5,81 % 6,91 % 19,90 %
Noter (TKR) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 468 646 708 771
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 133 134 103 91
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit 199 210 172 190

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000