Tikkurila Sverige ABÄven kallat Tikkurila Fasad

Orgnr: 556001-8300
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2014-12
Nettoomsättning - - -
Rörelseresultat - - -
Resultat efter finansnetto - - -
Resultat före skatt - - -
Årets resultat - - -
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - -
S:a anläggningstillgångar - - -
S:a kortfristiga fordringar - - -
S:a omsättningstillgångar - - -
S:a tillgångar - - -
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital - - -
S:a bundet eget kapital - - -
S:a eget kapital - - -
S:a obeskattade reserver - - -
S:a avsättningar - - -
S:a långfristiga skulder - - -
S:a kortfristiga skulder - - -
S:a eget kapital och skulder - - -
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2014-12
Kassalikviditet % - - -
Vinstmarginal % - - -
Soliditet % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2014-12
Antal anställda - - -
Löner till styrelse och VD - - -
Varav tantiem/bonus - - -
Löner till övriga - - -
Varav resultatlön - - -
Sociala kostnader - - -
Utdelning till aktieägare - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0

Skuldebrev

Bemyndigande