Tikkurila Sverige ABÄven kallat Tikkurila Fasad

Orgnr: 556001-8300
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 501 965 1 634 279 1 552 084 1 482 895
Rörelseresultat 22 599 194 391 163 921 188 932
Resultat efter finansnetto 25 088 193 800 168 801 193 603
Resultat före skatt 82 272 81 612 77 673 64 183
Årets resultat 25 425 158 250 139 843 165 608
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. 201 507 161 126 138 096 145 014
S:a anläggningstillgångar 174 297 183 956 247 356 264 799
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 577 880 590 638 559 734 546 746
S:a tillgångar 752 177 774 594 807 089 811 545
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 57 500 57 500 57 500 57 500
S:a bundet eget kapital 12 500 12 500 12 500 12 500
S:a eget kapital 116 758 281 333 316 102 341 861
S:a obeskattade reserver 34 060 41 928 50 359 58 449
S:a avsättningar 143 730 141 477 140 940 139 916
S:a långfristiga skulder - - - 353
S:a kortfristiga skulder 457 629 309 856 299 688 270 966
S:a eget kapital och skulder 752 177 774 594 807 089 811 545
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 82,24 % 138,62 % 140,69 % 148,26 %
Vinstmarginal % 1,51 % 11,96 % 10,68 % 12,95 %
Soliditet % 18,78 % 40,22 % 43,66 % 47,31 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 329 318 270 269
Löner till styrelse och VD 3 968 5 152 4 939 4 353
Varav tantiem/bonus - 330 54 162
Löner till övriga 178 815 161 192 145 547 138 271
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 79 062 75 770 65 444 63 279
Utdelning till aktieägare 30 000 190 000 187 400 165 600
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 57 500 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 000 SEK
Högsta belopp 200 000 000 SEK
Antal aktier 575 000
Lägsta antal 500 000
Högsta antal 2 000 000