Teleco Mobile AB - Ekonomi - solidinfo.se

Teleco Mobile ABÄven kallat Grön Telekom

Orgnr: 556820-4126
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 22 189 14 416 17 155 21 977
Rörelseresultat 687 519 - 1 015 - 1 185
Resultat efter finansnetto 416 486 - 1 062 - 1 206
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 416 481 - 1 062 - 558
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 720 - - -
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 6 150 2 633 1 517 3 112
S:a tillgångar 6 870 2 633 1 517 3 112
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50 50
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 1 922 786 305 1 367
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 4 948 1 847 1 212 1 745
S:a eget kapital och skulder 6 870 2 633 1 517 3 112
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 124,29 % 142,56 % 125,17 % 178,34 %
Vinstmarginal % 3,10 % 3,60 % -5,92 % -5,39 %
Soliditet % 27,98 % 29,85 % 20,11 % 43,93 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 6 6
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 1 814 2 156
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 473 505
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000