Swedish Body Armour Förvaltning AB

Orgnr: 556558-6152
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 450 705 900 -
Rörelseresultat - 69 189 - 55 126
Resultat efter finansnetto - 70 189 - 56 119
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 70 189 117 119
Balansräkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 1 348 1 604 1 829 1 974
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 951 1 083 852 494
S:a tillgångar 2 299 2 688 2 680 2 468
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 20 20 20 120
S:a eget kapital 802 2 072 2 283 2 166
S:a obeskattade reserver - - - 173
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 1 497 616 397 129
S:a eget kapital och skulder 2 299 2 688 2 680 2 468
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet % 63,53 % 175,81 % 214,61 % 382,95 %
Vinstmarginal % -15,33 % 26,81 % -6,11 % -
Soliditet % 34,88 % 77,08 % 85,19 % 92,81 %
Noter (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - 157 121 198
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - 49 37 50
Utdelning till aktieägare - 1 200 400 -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000

Aktieinfo