Strandkulan Entreprenad AB

Orgnr: 556819-1828
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning - - - -
Rörelseresultat - 17 - 18 - 17 - 21
Resultat efter finansnetto 383 2 062 - 17 - 21
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 402 2 082 3 23
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 10 700 100 100 100
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 937 2 145 55 52
S:a tillgångar 11 637 2 245 155 152
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50 50
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 458 2 136 54 51
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 11 179 109 101 101
S:a eget kapital och skulder 11 637 2 245 155 152
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 8,38 % 1967,89 % 54,46 % 51,49 %
Vinstmarginal % - - - -
Soliditet % 3,94 % 95,14 % 34,84 % 33,55 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda - - - -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare - 2 080 - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 50 000
Lägsta antal 50 000
Högsta antal 200 000