SDR SVENSK DIREKTREKLAM ABÄven kallat Svensk Direktreklam

Orgnr: 556067-0274
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 312 612 326 064 307 465 291 315
Rörelseresultat 29 603 31 898 31 156 30 513
Resultat efter finansnetto 29 982 32 714 30 910 31 441
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 8 10 7 - 354
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 44 426 49 009 54 208 63 466
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 68 576 57 907 51 752 38 914
S:a tillgångar 113 002 106 916 105 960 102 380
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
S:a bundet eget kapital 600 600 600 600
S:a eget kapital 11 630 11 622 11 612 11 605
S:a obeskattade reserver 9 800 18 675 14 625 9 225
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 2 589 2 651 4 964 7 276
S:a kortfristiga skulder 88 983 73 968 74 759 74 274
S:a eget kapital och skulder 113 002 106 916 105 960 102 380
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 77,07 % 78,29 % 69,23 % 52,39 %
Vinstmarginal % 10,36 % 10,58 % 10,70 % 11,46 %
Soliditet % 16,54 % 23,45 % 20,90 % 17,82 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 43 44 42 46
Löner till styrelse och VD - - - 1 015
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 22 867 22 345 21 660 23 683
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 11 964 12 107 11 974 13 188
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 42000 42000 32000 32000
Utnyttjad checkräkningskredit 34656 24653 16039 26563

Aktiekapital

Aktiekapital 3 000 000 SEK
Lägsta belopp 1 000 000 SEK
Högsta belopp 4 000 000 SEK
Antal aktier 30 000
Lägsta antal 10 000
Högsta antal 40 000