Palmex Mineral AB

Orgnr: 556916-7058
Årsredovisning 2018-01-01 till 2018-12-31 finns att ladda ner här
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning - - - 1 089
Rörelseresultat - 120 - 103 - 118 - 387
Resultat efter finansnetto - 334 - 24 - 53 - 346
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 334 - 24 - 53 - 346
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 1 967 1 662 1 280 314
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 280 746 1 144 1 462
S:a tillgångar 2 247 2 409 2 423 1 775
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 298 298 297 142
S:a bundet eget kapital - - - 16
S:a eget kapital 1 956 2 290 2 313 1 667
S:a obeskattade reserver - - - -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 291 119 110 108
S:a eget kapital och skulder 2 247 2 409 2 423 1 775
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 96,22 % 626,89 % 1040,00 % 1353,70 %
Vinstmarginal % - - - -35,54 %
Soliditet % 87,05 % 95,06 % 95,46 % 93,92 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda - - - -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 297 500 SEK
Lägsta belopp 2 000 000 000 00S
Högsta belopp - 000
Antal aktier -
Lägsta antal 297 500 000 000 000 000
Högsta antal 200 000 000 000 000 000

Aktieinfo

Kapitalförändringar Belopp Summa
357710/2013 - 2013-10-09 08:23:54 - Nyemmission 42 000 SEK SEK
413622/2014 - 2014-12-04 14:30:19 - Nyemmission 15 500 SEK SEK
97880/2015 - 2015-03-19 15:36:00 - Nyemmission 140 000 SEK SEK

Bemyndigande

Bemyndigande Registrerat
351944/2018 - Nyemmission, Konvertibler, Teckningsoptioner 2018-08-20